Fu Hua, Ren Hui, Wang Yongqing, Liu Hongwei, Yang Yinhua, Zhang Zhiyan, Zhang Tianye. (2015). Study on Delivery Models of Health Services for Occupational Population in Shanghai