CHEN-YANG SHEN, GUANG-YANG YANG, TRONG-NENG WU, SAOU-HSING LIOU, KQUEI-NU KO, PO-YA CHANG. (1996). Surveillance of blood lead level in Taiwan, ROC: A report of PRESS-BLL project