PING-HUNG HWANG, JUNG-DER WANG, PEI-JEN CHANG, SU-JUAN CHEN, LI-JUN LEE, SHOW-YING HUANG, YU-WEI YANG. (1987). The accuracy of occupational exposure by questionnaire interviewers