V.V. KOSAREV, A.V. ZHESTKOV. (1996). The immune condition of peripheral blood and bronchoalveolar lavage in pneumoconosis