B.T. VELICHKOVSKI, V.D. ARYTUNOV, G.G. KRUGLIKOV, YU.D. BANURA, B.I. FJODOROVA. (1978). The mechanism of lung-selfcleaning from dust