Zhang Qinli, Jia Lina, Ji Junwei, Ge Cuicui, Qin Xiujun, Niu Qiao. (2015). The Neurotoxicity of Aluminum Oxide Nanoparticles on Mice