B. PANOV, A. SAZHNEV, I. SUVOROV. (1996). Threechloroethylene: Toxic influence to the heart