TSUGUYOSHI SUZUKI, JUNZO YONEMOTO, SEI-ICHIRO HIMENO, TETSURO HONGO, NORIKO NISHIKIDO. (1984). Toxicity and metabolism of sodium selenite in pregnant mice