SEIYA YAMAGUCHI, SHUNSUKE KAKU, NOBUBIRO SHIMIOJO, YOSHIO HIROTA. (1975). Toxicological interaction of mercury and selenium – a preliminary study