F. KALOYANOVA-SIMEONOVA, L. IVANOVA, N. MOSHEVA, IV. BENCHEV, M. ZLATEVA. (1969). Toxicology of the maneb