HUI-QING JIN, S. ARAKI, XK. WU, YW. ZHANG, K. YOKOYAMA. (1990). Traffic accident in China: epidemiological studies