K. SASAKI. (2000). Ultraviolet radiation – effects on the eye