Z. WANG, M. WANG, Y. LAN, C. ZHAN, J. ILMARINEN, N. SHEN. (1996). Work ability for aging workers in China